Noteikumi par atteikuma tiesību izmantošanu

I. Atteikuma tiesības:

1. Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.
2. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.
3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs SIA AFcompany, par lēmumu atteikties no šā līguma.
4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

II. Atteikuma radītās sekas:

5. Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma.
6. Jums jānodod preces www.afbeauty.lv birojā Graudu 58, Rīgā, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ uz biroja adresi, pirms 14 dienu termiņa beigām.

Lūdzu ņemt vērā, ka SIA AFcompany par precēm, kas sūtītas pa pastu, to pieņemšanas brīdī ir tiesības fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu.

Gadījumos, kad nosūtot preces uz AFcompany biroju, izmantojot kurjerpastu, un SIA AFcompany konstatēs preces bojājumus vai preces neatbilstību vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi, jūs tiksiet informēts un jums tiks nosūtīta konstatācijas akta kopija. Rekomendējam preces nodot klātienē, Rīgā, Graudu 58. Pretējā gadījumā jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.

7. Jūs esat atbildīgs par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.
8. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei, bet tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā. Jūs esat atbildīgs arī par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

9. Jūs esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.
10. Izņemot šo noteikumu 11. punktā norādītos gadījumus, jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā, sedzot:
10.1. izdevumus par preces piegādi, kas nav SIA AFcompany piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids;
10.2. preces atpakaļ atdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad SIA AFcompany ir piekritis segt šīs izmaksas;
10.3. preces nolietojums, ja prece izmantota peļņas gūšanai, ko apliecina preces pārdevēja veikta meistaru ekspertīze.

11. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:
- preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;
- preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;
- prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
- prece, tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajauksies ar citām lietām.

12. Pirkuma līguma kopijas interneta veikals www.afbeauty.lv neuzglabā.
13. SIA AFcompany interneta vietnē www.afbeauty.lv ir ievietotas veidlapas par atteikuma tiesību izmantošanu.
14. SIA AFcompany informē, ka konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, vērsīsies tiesā ar prasības pieteikumu par SIA AFcompany radīto zaudējumu segšanu, kas radušies patērētāja rīcības rezultātā.

15. Sūdzību par preču kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi – afbeauty@inbox.lv vai lūdzam sūdzību iesniegt rakstveidā, nosūtot uz šādu adresi: Graudu 58, Rīga LV-1058.
Sūdzība tiks izskatīta 30 dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.
Gadījumā, ja iesniegtā sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktā alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:
- vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
- iesnieguma iesniegšanas datumu;
- strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.
Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

https://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze